fbpx

Zrušení předkupního práva

Předkupní právo se objevovalo v našem právnímu řádu již od nepaměti. S nástupem Nového občanského zákoníku roku 2014 bylo ovšem toto právo značně zredukováno a platilo jen v některých případech. To vyvolalo ve společnosti diskuzi, která nakonec roku 2018, vyústila ve znovuobnovení předkupního práva. Tato novelizace ovšem přinesla více škody než užitku, a tak se opět začalo uvažovat o úpravě tohoto institutu. Od 1. 7. 2020 vstoupí v účinnost novelizace tohoto institutu s velmi zásadními změnami. Jaké to jsou?

Nové znění § 1124 Občanského zákoníku zní:

(1) Bylo-li spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a převádí-li některý ze spoluvlastníků svůj podíl, mají ostatní spoluvlastníci k podílu po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví předkupní právo, ledaže spoluvlastník podíl převádí jinému spoluvlastníku nebo svému manželu, sourozenci nebo příbuznému v řadě přímé. Neujednají-li si spoluvlastníci, jak předkupní právo vykonají, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.

(2) Předkupní právo mají spoluvlastníci i v případě, že některý ze spoluvlastníků převádí podíl bezúplatně; tehdy mají spoluvlastníci právo podíl vykoupit za obvyklou cenu. To platí i v jiných případech zákonného předkupního práva.

Tyto změny zjednodušeně znamenají to, že předkupní právo de facto přestane existovat, tedy až na jednu výjimku. Touto výjimkou je dědictví. Pokud byste nemovitost zdědili, budete mít tuto povinnost ještě 6 měsíců po nabytí dědictví, tedy jen za předpokladu, že zde bude osoba s předkupním právem. Po uplynutí této lhůty budete moci volně nakládat s nabytou movitostí či nemovitostí.

Pokud tedy například vlastníte či koupíte podíl na nemovitosti a chcete ho prodat, tak již nemáte povinnost nabídnout předkupní právo spoluvlastníkovi nemovitosti. Tato zákonná úprava přinese do praxe zjednodušení zejména při prodeji podílů na pozemcích, které mají nízkou hodnotu a náklady na dodržení předkupního práva jsou často vyšší než samotná cena nemovitosti.

Další zjednodušení nastane v prodeji bytů, ke kterým náleží garážové stání, sklepy či předzahrádky. Tyto části se totiž převádí jako podíly s bytovými nebo nebytovými jednotkami a dle současné úpravy vzniká prodejci povinnost tento podíl nabídnout ostatním spoluvlastníkům. To je ovšem velice zdlouhavé a nákladné, jelikož těchto spoluvlastníků je mnohdy několik desítek. Novelizace tuto povinnost ruší a pro praxi to tedy přinese značné zjednodušení a urychlení.

Advokátní kancelář Bartek, Kolář, Chocholová je společností dle § 2716 zákona č.89/2012 Sb., v platném znění, a její členové jsou zapsáni v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou:

Mgr.Václav Bartek, advokát, IČ: 71345809, DIČ: CZ8205145190, se sídlem Královopolská 84, Brno, 616 00, ev.č.13000

Mgr. Julie Chocholová, advokátka, IČ: 65852044, DIČ: CZ7753213853, se sídlem Královopolská 84, Brno, 616 00, ev.č.10769

Mgr.Martin Kolář, advokát, IČ: 01825607, DIČ: CZ8405153966, se sídlem Královopolská 84, Brno, 616 00, ev.č.15058

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování právních služeb je příslušná Česká advokátní komora se sídlem Národní 16, 110 00 Praha 1, www.cak.cz.

© 2019 by IMCerny