fbpx
PF 2024 neformální

PF 2024

Advokátní kancelář Bartek, Kolář, Chocholová Vám přeje krásné vánoční svátky a šťastný nový rok 2024.

office-923169_1280

Transpoziční novela zákoníku práce

Dne 1. října 2023 vstoupila v účinnost většina změn transpoziční novely zákoníku práce a některých dalších zákonů jako zákon č. 281/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb. Účinnost dalších změn nás čeká 1. ledna 2024, patří mezi ně např. změna v pojetí nepřetržitého odpočinku v týdnu, právo na dovolenou pro dohodáře a změna odměny za členství zaměstnanců v řídících a kontrolních orgánech.

Novelou zákoníku práce se provádí transpozice několika evropských směrnic, nad rámec je nově upraven institut práce z domova a modernizováno doručování s ohledem na digitalizaci.

Významné změny zaznamenala úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy DPP a DPČ. Zaměstnavatel je povinen předem rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu v písemném rozvrhu a seznámit s ním zaměstnance nejpozději 3 dny před začátkem směny, nedohodnou-li se jinak. Zaměstnanec má nadto právo na poskytnutí veškerých překážek v práci. Nově náleží zaměstnancům pracujícím na základě DPP či DPČ zákonné právo na dovolenou s účinností od 1. ledna 2024. Pro účely dovolené je stanovena fiktivní pracovní doba 20 hodin týdně. Zaměstnanci vzniká právo na dovolenou při odpracování alespoň čtyřnásobku fiktivní týdenní pracovní doby tj. 80 hodin, a současně při nepřetržitém trvání pracovněprávního vztahu alespoň 4 týdny v daném kalendářním roce. Zaměstnancům činným na základě DPP nebo DPČ dále přísluší příplatky a kompenzace za práci v noci, o víkendu, ve svátek nebo ve ztíženém pracovním prostředí.

Další novinku představuje detailnější úprava práce na dálku, tzv. home office. Nově ji lze vykonávat pouze na základě písemné dohody, kterou lze ukončit písemnou dohodou nebo písemnou výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou ode dne doručení. Za výkon práce na dálku zaměstnanci přísluší náhrada prokázaných nákladů, nebo náhrada ve formě paušální částky. Pokud o výkon práce na dálku požádají zaměstnanci, kteří sami dlouhodobě pečují o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II až IV, těhotné zaměstnankyně nebo zaměstnanci pečující o dítě mladší než 9 let, zaměstnavatel je povinen případné nevyhovění žádosti písemně odůvodnit.

Novela se dotkla také rodičovské dovolené. Nově musí zaměstnanec zažádat o rodičovskou dovolenou alespoň 30 dnů před nástupem. Žádost musí být písemná a musí obsahovat dobu trvání rodičovské dovolené. Zákon nově zdůrazňuje, že žádost lze podávat opakovaně, čímž se zdůrazňuje možnost flexibilního čerpání rodičovské dovolené.

Důležitou změnou je rovina doručování. V přísnějším režimu zákoníku práce se nově doručují pouze písemnosti týkající se skončení pracovněprávního vztahu (kromě ukončení dohodou), odvolání nebo vzdání se pracovního místa vedoucího zaměstnance nebo mzdový a platový výměr. Ostatní písemnosti jsou doručovány v režimu občanského zákoníku a platí pro ně pouze tzv. teorie dojití, kdy právní jednání působí vůči osobě od okamžiku, kdy jí projev vůle dojde. Zaměstnavatel má nově větší volnost při volbě způsobu doručování zaměstnanci, neboť většina způsobů je postavena naroveň osobnímu doručení na pracovišti (kromě doručení poštovní službou). Pro možnost doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací je však potřeba písemné prohlášení zaměstnance s uvedením elektronické adresy, která není v dispozici zaměstnavatele. Oproti tomu, k doručování do datové schránky zaměstnance ani zaměstnavatele není zvláštního souhlasu třeba. Nově navíc platí fikce, že pokud se zaměstnanec či zaměstnavatel nepřihlásí do datové schránky do 10 dnů, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty. Obdobná fikce platí pro doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, tedy pokud zaměstnanec nebo zaměstnavatel nepotvrdí převzetí písemnosti ve lhůtě 15 dnů ode dne dodání, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty.

Advokátní kancelář Bartek, Kolář, Chocholová je společností dle § 2716 zákona č.89/2012 Sb., v platném znění, a její členové jsou zapsáni v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou:

Mgr.Václav Bartek, advokát, IČ: 71345809, DIČ: CZ8205145190, se sídlem Královopolská 84, Brno, 616 00, ev.č.13000

Mgr. Julie Chocholová, advokátka, IČ: 65852044, DIČ: CZ7753213853, se sídlem Královopolská 84, Brno, 616 00, ev.č.10769

Mgr.Martin Kolář, advokát, IČ: 01825607, DIČ: CZ8405153966, se sídlem Královopolská 84, Brno, 616 00, ev.č.15058

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování právních služeb je příslušná Česká advokátní komora se sídlem Národní 16, 110 00 Praha 1, www.cak.cz.

© 2019 by IMCerny