fbpx
fond_2mensi (1)

Svěřenecké fondy

Již od 1.1.2014 je součástí českého právního řádu institut svěřenského fondu. V současné době se počet registrovaných svěřenských fondů blíží již dvěma tisícům a každý měsíc jich přibývá několik desítek. Vzhledem k růstu jejich obliby lze očekávat, že se jejich počet časem znásobí a dostane se na úroveň západních zemí. Institutu svěřenského fondu není třeba se obávat, naopak jde o velmi praktickou cestu, jak ochránit svůj majetek.

Co je svěřenský fond?

Stručně řečeno svěřenský fond je samostatný soubor majetku, který zakladatel vyčlení ze svého vlastnictví. Specifické je, že takový vyčleněný soubor majetku nemá žádného nového formálního vlastníka, ale jen správce, který – byť není vlastníkem – je jako jediný oprávněn k majetku vykonávat vlastnická práva. Do svěřenského fondu mohou být včleněny věci movité, nemovité či např. celé s.r.o. Např. u nemovitostí zapsaných v katastru nemovitosti, které jsou součástí svěřenského fondu, je namísto vlastníka pouze zapsán správce s poznámkou, že je svěřenským správcem.

Zakladatel určí základní fungování fondu, tedy kdo může využívat majetek fondu, komu náleží výnosy (např. výnosy z pronájmu nemovitostí ve fondu), popř. kdo, kdy a za jakých okolností obdrží majetek z fondu, tedy kdo bude tzv. obmyšleným (beneficitentem). Zakladatel určí též osobu správce. Tato rozhodnutí může zakladatel později měnit.

Podstatné je, že tímto tzv. obmyšleným, tedy komu má být plněno, může být sám zakladatel, či kdokoliv z jeho rodiny, apod. a zároveň při splnění dalších podmínek zakladatel může být správcem svěřenského fondu, tedy může i nadále rozhodovat o správě a nakládání s majetkem. Tedy zakladatel je schopen si udržet kontrolu nad majetkem.

Jelikož vše probíhá v zákonném rámci, fungování svěřenského fondu je bezpečné a netřeba se obávat ztráty majetku tím, že se vyčlení do svěřenského fondu.

K čemu je svěřenský fond dobrý?

Svěřenský fond může být založen k různým účelům, k veřejně prospěšným či soukromým. V praxi se však setkáváme nejčastěji se dvěma hlavními důvody, proč k nám klienti přicházejí svěřenský fond založit:

a) Ochrana majetku před vnějšími ekonomickými riziky

Jelikož majetek vyčleněný do svěřenského fondu již formálně není majetkem zakladatele, nemůže být takto vyčleněný majetek např. předmětem exekuce vedené na zakladatele. Zakladatel však může být i nadále uživatelem tohoto majetku (např. byt, dům, chalupa, automobil) a hlavně může určovat pravidla tohoto užívání. Majetek zůstane zachován do budoucna pro potomky.

Z tohoto důvodu zakládají svěřenský fond nejčastěji podnikatelé, kteří chtějí ochránit svůj majetek a majetek své rodiny před možnými budoucími riziky podnikání.

b) Řešení budoucího dědictví

Majetek vyčleněný do svěřenského fondu již nemůže být předmětem dědictví, smrt zakladatele nemá na existenci svěřenského fondu vliv. Zakladatel může dle svého rozhodnutí určit pravidla pro vyplácení z fondu pro dobu po své smrti, např. kdo bude tzv. obmyšleným a komu majetek připadne.

Lze se tedy vyhnout komplikacím při dědickém řízení (hádky pozůstalých) a zejména je možné touto cestou rovnou vyloučit z dědění potomka (dle zákona tzv. nepominutelného dědice), u kterého si zakladatel dědění nepřeje z různých důvodů, např. potomek je v exekuci či mu exekuce hrozí, duševní nemoc potomka, rizikové závislosti potomka, apod. Není tedy třeba pořizovat závěť, jejíž platnost může být napadena (a kterou nelze vyloučit z dědění nepominutelného dědice), resp. není nutno činit úkon vydědění, pro jehož platnost by musely být splněny přísné zákonné požadavky.

Z tohoto důvodu zakládají svěřenský fond nejčastěji lidé s majetkem (nemusí být nijak velký), kteří chtějí rozhodnout o svém majetku pro případ své smrti zcela svobodně, bez omezení plynoucích z dědického práva, a hlavně bez rizika komplikací v dědickém řízení.

likvidace_1

Zrychlení likvidace společností

V červenci 2019 byla schválena novela nařízení o Obchodním věstníku, která vstupuje v platnost v srpnu 2019. Proces likvidace právnických osob se výrazně zjednodušuje. Oznámení o vstupu právnické osoby do likvidace spolu s výzvou věřitelům k přihlášení jejich pohledávek již nebude nutné publikovat v Obchodním věstníku dvakrát, ale postačí pouze jednou. Proces likvidace se tím zlevňuje o polovinu a současně ubývá administrativy. 

V případě spolků bude situace ještě jednodušší. Neziskové subjekty nemusí publikovat vstup do likvidace v Obchodním věstníku vůbec. Postačí jim zveřejnění údaje o vstupu do likvidace, osobě likvidátora a výzvy věřitelům k přihlášení pohledávek ve veřejném rejstříku, který je zcela zdarma a všem veřejně přístupný.    

auto

Umělá inteligence a právo

Vzhledem k tomu, že technický pokrok jde mílovými kroky kupředu, tak začínají vznikat i odvětví, která bychom před několika desítky let bez váhání zařadili do sekce sci-fi. Příkladem budiž dnes velice aktuální oblast autonomních systémů (umělé inteligence), kde se nejčastěji skloňuje kategorie autonomních vozidel. Spousta nadnárodních korporací investuje značné prostředky do rozvoje těchto autonomních systémů ve snaze vytvořit novou síť dopravní infrastruktury bez nutnosti lidské složky. Co je to ovšem takzvaný autonomní systém potažmo autonomní vozidla? Jaké předpoklady musí být splněny, aby mohly být uplatněny v současném světě? Jaké důsledky z těchto systémů plynou?

deposit-soud-rozsudek-pravo-zakon-spravedlnost-1-prev

Ústavní nález – zadržování nesporné části DPH

Ústavní soud vydal nový nález, podle kterého finanční správa může zadržovat pouze tu část odpočtu DPH, o kterou se vede spor. Pokud finanční správa zadržuje i nespornou část odpočtu, dopouští se porušení vlastnického práva garantovaného v čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod

novela o ochranných známkách

Novela zákona o ochranných známkách

Dne 1. 1. 2019 nabyla účinnosti novela zákona o ochranných známkách. Tato novela implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 1 do našeho právního řádu, a jejím účelem je sblížení systému ochranných známek v České republice se systémy ochranných známek ostatních unijních států. Níže v článku uvádím, jaké hlavní změny tato novela přinesla, a jaké dopady má pro praktické využívání institutu ochranných známek.

Advokátní kancelář Bartek, Kolář, Chocholová je společností dle § 2716 zákona č.89/2012 Sb., v platném znění, a její členové jsou zapsáni v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou:

Mgr.Václav Bartek, advokát, IČ: 71345809, DIČ: CZ8205145190, se sídlem Královopolská 84, Brno, 616 00, ev.č.13000

Mgr. Julie Chocholová, advokátka, IČ: 65852044, DIČ: CZ7753213853, se sídlem Královopolská 84, Brno, 616 00, ev.č.10769

Mgr.Martin Kolář, advokát, IČ: 01825607, DIČ: CZ8405153966, se sídlem Královopolská 84, Brno, 616 00, ev.č.15058

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování právních služeb je příslušná Česká advokátní komora se sídlem Národní 16, 110 00 Praha 1, www.cak.cz.

© 2019 by IMCerny