fbpx

Novela energetického zákona Díl II: Změna podmínek pro činnost zprostředkovatele

V dalším díle průvodce novelou č. 362/2021 Sb. energetického zákona (zákon č. 458/2000 Sb., v platném znění, dále jen „EnerZ“) se zaměříme na zpřísnění podmínek pro výkon činnosti zprostředkovatele nabídek energií.

V současnosti platí, že kontrole Energetického regulačního úřadu (dále jen „ERÚ“) jsou podrobeni pouze dodavatelé energií, kteří současně musí být držiteli licence podle § 3 a násl. EnerZ, přičemž zprostředkovatelům stačí živnostenské oprávnění. Od 1. ledna 2022 (resp. 1. července 2022, vzhledem k dělené účinnosti novely) však dochází k zavedení nového druhu podnikání, a to zprostředkovatelské činnosti v energetice.

Podle důvodové zprávy bude zprostředkovatelem v energetických odvětvích pouze podnikatel ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku (viz § 420 zákona č. 89/2012 Sb.). Zprostředkovatelská činnost je tak nově zařazena do výčtu podnikatelských činností v energetických odvětvích podle § 3 EnerZ.

O žádostech o udělení oprávnění k činnosti zprostředkovatele bude rozhodovat ERÚ. Pokud nazná, že žadatel splňuje podmínky pro činnost zprostředkovatele uvedené v § 11f EnerZ (tj. svéprávnost, bezúhonnost, spolehlivost, vzdělání a praxe), udělí žadateli oprávnění k činnosti zprostředkovatele a zapíše jej do registru zprostředkovatelů. Oprávnění k činnosti zprostředkovatele se uděluje na dobu 5 let, lze je ovšem opakovaně prodlužovat. ERÚ je také příslušný k odejmutí oprávnění k činnosti zprostředkovatele, např. pokud jeho držitel přestane splňovat podmínky pro činnost zprostředkovatele. Registr zprostředkovatelů nabídek energií představuje elektronický informační systém veřejné správy vedený Energetickým regulačním úřadem.

Zprostředkovatel bude nově povinen spotřebitele informovat o tom, že s ním jedná jako zprostředkovatel, a to již od prvního kontaktu s ním, zejména prokázat se osvědčením o registraci a sdělit mu svou totožnost. Náležitosti smlouvy o zprostředkování v energetických odvětvích uzavřené se spotřebitelem jsou upraveny v § 11m. Zejména je třeba zdůraznit obligatorní písemnou formu a listinou podobu, neudělí-li spotřebitel písemný souhlas s podobou elektronickou. Spotřebitel je navíc oprávněn kdykoliv bez postihu a finančního plnění závazek ze smlouvy vypovědět bez výpovědní doby, nebo odvolat zmocnění k uzavření smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu.

Novela energetického zákona představuje snahu zákonodárce o potlačení tzv. energošmejdů, k čemuž využívá prostředky zvýšené kontroly a také posílení práv spotřebitele jakožto slabší smluvní strany.

Advokátní kancelář Bartek, Kolář, Chocholová je společností dle § 2716 zákona č.89/2012 Sb., v platném znění, a její členové jsou zapsáni v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou:

Mgr.Václav Bartek, advokát, IČ: 71345809, DIČ: CZ8205145190, se sídlem Královopolská 84, Brno, 616 00, ev.č.13000

Mgr. Julie Chocholová, advokátka, IČ: 65852044, DIČ: CZ7753213853, se sídlem Královopolská 84, Brno, 616 00, ev.č.10769

Mgr.Martin Kolář, advokát, IČ: 01825607, DIČ: CZ8405153966, se sídlem Královopolská 84, Brno, 616 00, ev.č.15058

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování právních služeb je příslušná Česká advokátní komora se sídlem Národní 16, 110 00 Praha 1, www.cak.cz.

© 2019 by IMCerny