fbpx

Novela zákona o ochranných známkách

Dne 1. 1. 2019 nabyla účinnosti novela zákona o ochranných známkách. Tato novela implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 1 do našeho právního řádu, a jejím účelem je sblížení systému ochranných známek v České republice se systémy ochranných známek ostatních unijních států. Níže v článku uvádím, jaké hlavní změny tato novela přinesla, a jaké dopady má pro praktické využívání institutu ochranných známek.

Nejdůležitější změny

Jednou z hlavních změn, je jednoznačně posílení odpovědnosti vlastníků ochranných známek, která prostupuje celou novelizační úpravou. Toto posílení se projevuje zejména v samotném procesu zápisu ochranných známek. Dochází k tomu, že Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „ÚPV“) již nemusí přihlížet během přezkumu k tomu, jestli se nově přihlašovaná známka shoduje se starší známkou pro stejné výrobky či služby. ÚPV tedy již nemůže zahájit řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou z moci úřední.

Jediným, kdo se bude moct bránit proti zápisu hodného/konkurenčního označení, je pouze vlastník ochranné známky a to pomocí námitek, které vznese v zákonné lhůtě 3 měsíců od zveřejnění přihlášky.

V praxi to znamená, že vlastníci ochranných známek musí být bdělejší a aktivnější co se týče péče o jejich práva. Budou tedy muset častěji kontrolovat věstník ÚPV popřípadě jiné veřejně přístupné databáze. Dále vlastníci budou muset vést evidenci o řádném užívání ochranné známky pro své výrobky či služby, jelikož v případě žaloby ve věci neoprávněného užívání ochranné známky bude muset právě žalobce prokázat, že danou ochrannou známku během 5 let před podáním žaloby opravdu užíval. Stejně tak bude muset vlastník starší ochranné známky prokázat, že danou ochrannou známku řádně užíval, v případě námitky či návrhu na vyslovení neplatnosti konkurenční známky. V neposlední řadě je také důležité zmínit, že za podání námitky proti zápisu zveřejněného označení do rejstříku, bude vlastník povinen zaplatit 1 000 Kč.

Další podstatnou změnou je zrušení původního požadavku, že ochrannou známkou může být pouze označení, které je schopné grafického znázornění. Ustanovení § 1a se změnilo tak, že ochrannou známkou může být jakékoliv označení, pokud je způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od jiné osoby a je způsobilé být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek. Tato změna umožňuje přihlašovat nové typy ochranných známek jako je například známka zvuková, pohybová, hologramová, multimediální (obraz a zvuk) či jiná schopná způsobilého označení. Co se týče formátů, které jsou ÚPV akceptovány pro přijetí těchto známek, tak se jedná o formáty: jpeg/gif, mp3, mp4, popřípadě notový zápis u zvukové ochranné známky. Tyto druhy ochranných známek jsou blíže specifikovány v příloze zákona o ochranných známkách.

Dále je důležité zmínit, že dle nové úpravy Úřad průmyslového vlastnictví informuje vlastníka ochranné známky o dni uplynutí doby platnosti zápisu, a to nejpozději 6 měsíců před tímto dnem. Došlo také ke zjednodušení právní úpravy jednotlivých podání, včetně placení správních poplatků v řízeních o ochranných známkách. Správu a nakládání se správními poplatky v řízení o ochranných známkách bude nově upravovat zákon o správních poplatcích. Proběhla také změna zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, v němž zavedla možnost domáhat se soudní cestou odpovídající náhrady škody, která byla vlastníkům způsobena neoprávněným získáním, využitím nebo zpřístupněním jejich obchodního tajemství.

Závěr

Novela zákona o ochranných známkách tedy přináší možnost registrovat nové typy ochranných známek. Tyto nové typy ochranných známek Vám mohou umožnit si přihlásit například znělku Vaší společnosti jako ochrannou známku, a více tak chránit svou společnost v obchodním prostoru vůči ostatním. Zároveň byly zvýšeny nároky na vlastníky jednotlivých známek, kteří nyní musí aktivněji pečovat o svá práva tím, že budou muset monitorovat databázi ochranných známek, a popřípadě se bránit prostřednictvím námitek proti shodným či obdobným přihlašovaným označením. Dále je třeba zmínit, že Úřad pro průmyslové vlastnictví nyní informuje vlastníka ochranné známky o dni uplynutí platnosti zápisu. V neposlední řadě je nutno uvést, že proběhla změna zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, v němž zavedla možnost domáhat se soudní cestou odpovídající náhrady škody, která byla vlastníkům způsobena neoprávněným získáním, využitím nebo zpřístupněním jejich obchodního tajemství. Pokud byste měli jakékoliv dotazy týkající se této novely, popřípadě ochranných známek obecně, tak neváhejte kontaktovat naši advokátní kancelář. Velmi rádi Vám pomůžeme s registrací ochranných známek, ochrannou Vašich práv plynoucích ze zapsaných ochranných známek.

Advokátní kancelář Bartek, Kolář, Chocholová je společností dle § 2716 zákona č.89/2012 Sb., v platném znění, a její členové jsou zapsáni v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou:

Mgr.Václav Bartek, advokát, IČ: 71345809, DIČ: CZ8205145190, se sídlem Královopolská 84, Brno, 616 00, ev.č.13000

Mgr. Julie Chocholová, advokátka, IČ: 65852044, DIČ: CZ7753213853, se sídlem Královopolská 84, Brno, 616 00, ev.č.10769

Mgr.Martin Kolář, advokát, IČ: 01825607, DIČ: CZ8405153966, se sídlem Královopolská 84, Brno, 616 00, ev.č.15058

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování právních služeb je příslušná Česká advokátní komora se sídlem Národní 16, 110 00 Praha 1, www.cak.cz.

© 2019 by IMCerny