logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
KDO JSME

PROFIL

Naše advokátní kancelář poskytuje svým klientům profesionální právní služby na vysoké úrovni, o čemž svědčí celá řada našich spokojených klientů, zahrnující jak fyzické osoby (občany i podnikatele), tak zejména obchodní společnosti.

Poskytujeme komplexní právní poradenství ve všech oblastech práva se specializací zejména na občanské a obchodní právo, ve kterém máme dlouholeté zkušenosti, a jsme proto schopni klientům poskytnout právní služby na míru ve všech oblastech souvisejících s jejich podnikatelskou činností (včetně právních služeb například v oblasti energetiky, IT nebo veřejných zakázek, apod.). Vysoká odbornost v širokém spektru oblastí práva je zaručena specializací jednotlivých členů advokátní kanceláře.

Slider


Při naší činnosti zároveň pravidelně spolupracujeme s dalšími odborníky, jako jsou daňoví poradci, notáři, znalci z různých oborů, soudní překladatelé a podobně, tak aby naše služby byly co nejkomplexnější.

Zpětná vazba od našich klientů je pro nás důležitá a na naší reputaci nám záleží. Proto se můžete spolehnout na to, že se Vašemu případu budeme věnovat pečlivě a s maximálním úsilím, ať už se bude jednat o sepis jednoduché smlouvy nebo o zastupování v komplikovaném soudním sporu. Neváhejte se tedy na nás s důvěrou obrátit.

Právní služby poskytujeme nejen v českém jazyce, ale též v jazyce anglickém a německém.

TVÁŘE NAŠí ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE

NÁŠ TÝM

team

Mgr. Václav Bartek je partnerem a zakladatelem advokátní kanceláře. Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně působil v advokacii u renomovaných advokátních kanceláří v Brně (Advokátní kancelář Veleba, Milichovský a spol.; DRV Legal, s.r.o. advokátní kancelář), ve kterých poskytoval právní služby českým i zahraničním subjektům, zejména obchodním společnostem.

Specializuje se zejména na obchodní právo, občanské právo, právo nemovitostí (zejména převody nemovitého majetku), agendu zahrnující komplexní vymáhání pohledávek pro věřitele, exekuční řízení a také na zastupování klientů před všemi stupni soudů. Hovoří česky a anglicky.

Václav Bartek

Advokát

bartek@bkch-advokati.cz
+420 603 865 445

team

Mgr. Julie Chocholová je partnerkou a zakladatelkou advokátní kanceláře. Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně působila v advokacii u renomovaných advokátních kanceláří v Praze: Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol.; Veselý, Šimková & Partneři, ve kterých poskytovala právní služby bankám, nadnárodním i ryze českým společnostem, se zaměřením na hospodářskou soutěž, veřejné zakázky, ochranu osobních údajů a energetiku.

V současné praxi se specializuje na trestní právo, obchodní právo, energetiku, developerské projekty, veřejné zakázky, dědické a rodinné právo. Hovoří česky a anglicky


Julie Chocholová

Advokátka

chocholova@bkch-advokati.cz
+420 774 111 224

team

Mgr. Martin Kolář je partnerem a zakladatelem advokátní kanceláře. Ještě v rámci studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně se účastnil studijní stáže na Universität Konstanz v Německu a dlouhodobé pracovní stáže u Nejvyššího soudu ČR.

Před založením vlastní advokátní kanceláře získával cenné zkušenosti v advokacii u renomovaných advokátních kanceláří v Praze (Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.) a v Brně (DRV Legal, s.r.o. advokátní kancelář), ve kterých poskytoval právní služby celé řadě českých i zahraničních klientů, zejména obchodním společnostem.

Ve své advokátní praxi se specializuje zejména na obchodní právo, občanské právo, právo nemovitostí, právo k duševnímu a průmyslovému vlastnictví, pracovní právo a také na zastupování klientů před všemi stupni soudů. Hovoří česky, německy a anglicky.

Martin Kolář

Advokát

kolar@bkch-advokati.cz
+420 777 883 901

Advokátní koncipienti:

Mgr. Iveta Kalužová - absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně v roce 2013 a od jejího ukončení pracuje jako advokátní koncipientka. Specializuje se zejména na obchodní a rodinné právo, insolvenci a exekuční řízení.

Mgr. Hana Míková - absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně v roce 2015 a od jejího ukončení pracuje jako advokátní koncipientka. Specializuje se zejména na trestní, pracovní a spotřebitelské právo.

CO DĚLÁME

PRÁVNÍ SLUŽBY PRO OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI, PODNIKATELE

•obchodně právní vztahy, právo IT •právo obchodních korporací •zastupování před státními úřady a před soudy všech stupňů; energetika •veřejné zakázky, developerské projekty •pracovní právo; vymáhání pohledávek a exekuce •insolvence.

OBCHODNĚ PRÁVNÍ VZTAHY, PRÁVO IT


 • komplexní právní služby při jednáních, sepisu, revizi či kontrole jakýchkoliv smluvních dokumentů z různých právních odvětví v rámci obchodní činnosti s obchodními partnery
 • na základě klientem sdělených informací navrhneme optimální znění smlouvy, a to pokud klient požaduje připravit novou smlouvu, ale také když nám klient předloží ke kontrole smlouvu sepsanou protistranou
 • nastavení právních textů pro celý projekt (podnikatelský záměr)
 • specializace na právní problematiku IT
 • a další právní služby

ENERGETIKA


 • komplexní právní služby pro společnosti a podnikatele, kteří jsou účastníci na trhu s energiemi
 • právní poradenství v obchodních vztazích při dodávání energií a poskytování služeb v energetice, příprava veškeré dokumentace, sepis a revize smluv mezi dodavateli energií a zákazníky (společnosti i spotřebitelé)
 • zastupování ve sporech u soudů, rozhodčích soudů a před Energetickým regulačním úřadem
 • a další právní služby

PRÁVO OBCHODNÍCH KORPORACÍ


 • komplexní právní služby při zakládání všech forem společností a družstev
 • příprava veškeré dokumentace a organizování při akvizici společností (due diligence, převody obchodních podílů, akcií, prodej a koupě závodů)
 • komplexní právní služby, příprava a organizace přeměn společností (fúze, rozdělení, změny právní formy, apod.)
 • právní služby a poradenství v rámci vnitro společenských vztahů (vztahy mezi společníky, statutárními orgány, sepis a příprava smluv pro členy statutárního orgánu, valné hromady apod.)
 • a další právní služby

PRACOVNÍ PRÁVO


 • komplexní právní poradenství pro zaměstnavatele
 • zastupování zaměstnavatelů ve sporech u soudu
 • příprava a sepis pracovněprávních smluv, výpovědí, dohod o rozvázání pracovního poměru, apod.
 • agentury práce
 • a další právní služby

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


 • právní služby pro klienty v pozici zadavatele veřejné zakázky – příprava a poradenství při tvorbě zadávací dokumentace
 • právní služby a právní zastoupení pro klienty v pozici uchazeče v rámci veřejné zakázky
 • příprava právních posouzení a stanovisek
 • a další právní služby

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY


 • zakládání bytových družstev, společenství vlastníků jednotek
 • vymezení jednotek v domě s byty či nebytovými prostory (tzv. prohlášení vlastníka budovy), následný převod jednotek, založení a správa společenství vlastníků jednotek
 • výstavba bytových či nebytových komplexů, developerská činnost
 • a další právní služby

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK A EXEKUCE


 • vymáhání a komplexní správa pohledávek (trvalá spolupráce s exekutorskou kanceláří)
 • zastupování věřitelů před soudy a v exekučním řízení
 • a další právní služby

INSOLVENCE


 • právní poradenství při řešení úpadku klienta a při insolvenčním řízení
 • zastupování v insolvenčních řízeních (včetně incidenčních sporů)
 • zastupování ve věřitelském výboru
 • příprava insolvenčních návrhů, přihlášky pohledávek
 • a další právní služby

ZASTUPOVÁNÍ PŘED STÁTNÍMI ÚŘADY A PŘED SOUDY VŠECH STUPŃŮ


 • spory z obchodněprávních závazků
 • právo duševního vlastnictví, licence
 • nekalá soutěž
 • náhrada škody
 • pracovněprávní spory
 • a další právní služby
CO DĚLÁME

PRÁVNÍ SLUŽBY PRO OBČANY

•rodinné právo •pracovní právo •nemovitosti •zastupování před státními úřady a před soudy všech stupňů •sepis a revize smluv •dědictví •trestní právo •insolvence •výkon rozhodnutí a exekuce.

RODINNÉ PRÁVO


 • rozvody (sporné i nesporné)
 • vypořádání společného jmění manželů
 • zastupování ve věcech nezletilých dětí (svěření dítěte do péče, výživné, úprava styku s nezletilými dětmi, předběžná opatření)
 • příprava předmanželských smluv a dohod o zúžení společného jmění manželů
 • určení a popření otcovství
 • osvojení
 • a další právní služby

PRACOVNÍ PRÁVO


 • komplexní právní poradenství pro zaměstnance
 • zastupování zaměstnanců ve sporech u soudu
 • příprava a sepis pracovněprávních smluv, výpovědí, dohod o rozvázání pracovního poměru, apod.
 • problematika pracovních úrazů, nemocí z povolání
 • vymáhání nároků z pracovněprávních vztahů
 • a další právní služby

TRESTNÍ PRÁVO


 • obhajoba v trestních řízeních (ohledně veškerých trestných činů)
 • zastupování poškozeného v trestním řízení
 • sepsání trestního oznámení a dalších trestněprávních podání (např. uplatnění nároku na náhradu škody, návrh na podmíněné propuštění z výkonu trestu, návrh na podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu, sepis stížností a odvolání, dovolání, ústavních stížností, návrhů na obnovu řízení, a další podání)
 • a další právní služby

ZASTUPOVÁNÍ PŘED STÁTNÍMI ÚŘADY A PŘED SOUDY VŠECH STUPŃŮ


 • vymáhání pohledávek, exekuce (trvalá spolupráce s exekutorskou kanceláří)
 • pracovněprávní spory
 • spotřebitelské úvěry
 • náhrada škody
 • spory o vlastnické právo
 • sousedské vztahy
 • vymáhání náhrady škody způsobené státem a jeho orgány
 • a další právní služby

SEPIS A REVIZE SMLUV


 • komplexní právní služby při sepisu, revizi či kontrole jakýchkoliv smluvních dokumentů z různých právních odvětví (např. kupní smlouva, nájemní smlouva, smlouva o dílo, zástavní smlouva, smlouva o zřízení věcného břemene, smlouva o zápůjčce, pracovní smlouva, a mnohé další typy smluv)
 • na základě klientem sdělených informací navrhneme optimální znění smlouvy, a to pokud klient požaduje připravit novou smlouvu, ale také když nám klient předloží ke kontrole smlouvu sepsanou protistranou
 • a další právní služby

NEMOVITOSTI


 • komplexní právní služby při koupi a prodeji jakéhokoliv druhu nemovitosti (příprava či revize veškeré dokumentace, advokátní úschova kupní ceny, ověření podpisů na smlouvách, zastupování v řízení před katastrálním úřadem)
 • darování
 • zástavní práva, předkupní práva, věcná břemena a služebnosti
 • nájemní vztahy
 • převod členských práv a povinností v bytovém družstvu
 • rezervační smlouvy
 • a další právní služby

INSOLVENCE


 • právní poradenství při řešení úpadku klienta a při insolvenčním řízení
 • zastupování v insolvenčních řízeních (včetně incidenčních sporů)
 • zastupování ve věřitelském výboru
 • příprava insolvenčních návrhů, přihlášky pohledávek
 • oddlužení fyzických osob (příprava návrhu na oddlužení)
 • a další právní služby

VÝKON ROZHODNUTÍ A EXEKUCE


 • vymáhání a správa pohledávek
 • zastupování dlužníků před soudy a v exekučním řízení
 • příprava různých podání v exekučním řízení (např. návrh na zahájení exekuce, odvolání proti usnesení o nařízení exekuce, žaloba na zrušení exekučního titulu, návrh na vyškrtnutí věcí movitých ze soupisu, návrh na odklad provedení exekuce, návrh na zastavení exekuce, apod.)
 • a další právní služby

DĚDICTVÍ


 • zastupování v dědickém řízení
 • sepis závětí
 • zastupování v dědických sporech u soudu
 • a další právní služby
CENA SLUŽEB

ODMĚNA

Úvodní informativní schůzka advokáta s klientem v délce do 20 minut je zdarma (to však neplatí v případě jednorázové právní porady, tedy pokud požadavkem klienta je přímo poskytnutí právního rozboru jeho záležitosti). Na této první schůzce nás seznámíte s Vaším požadavkem a z naší strany Vám bude sdělen nástin dalšího možného postupu, předběžný odhad časové náročnosti a předpokládaná výše ceny za právní služby. Tato úvodní informativní schůzka je zdarma, i když se rozhodnete našich služeb nevyužít.

Odměna advokáta bývá obvykle sjednána na základě individuální dohody mezi advokátem a klientem, a to v závislosti na časové a odborné náročnosti požadovaných služeb. Nejčastěji bývá odměna sjednána jako odměna hodinová. Odměnu účtujeme poměrně za každou započatou čtvrthodinu práce a účtován je vždy pouze skutečně vynaložený čas.

V případě dlouhodobé spolupráce nabízíme sjednání speciální paušální měsíční odměny, za kterou poskytujeme stanovený počet hodin právních služeb v kalendářním měsíci. Paušální měsíční odměna je díky objemové slevě finančně zvýhodněna oproti běžné hodinové odměně a klient má garantovanou naši kapacitu k jejich poskytnutí.

Odměnu lze sjednat také jednorázovou pevnou částkou bez ohledu na skutečnou dobu trvání právní služby. Využívá se zejména pro jednorázové právní služby (např. sepsání smlouvy či právního rozboru).

Odměna za advokátní úschovu je stanovena dohodou na základě částky přijaté do úschovy.

V případě, že mezi advokátem a klientem nebyla dohodnuta výše odměny nebo způsob jejího určení, je advokát oprávněn účtovat klientovi odměnu stanovenou dle počtu a povahy provedených úkonů právní služby způsobem určeným vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v platném znění.

Partneři advokátní kanceláře jsou plátci DPH.


S KÝM SPOLUPRACUJEME

PARTNEŘI

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

KONTAKT


Naše kancelář
Law Firm

Královopolská 84, Brno 616 00

info@bkch-advokati.cz
+420 777 883 901
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování právních služeb je příslušná Česká advokátní komora se sídlem Národní 16, 110 00 Praha 1, www.cak.cz.